รณรงค์ลดการเลือกปฏิบัติผู้ป่วยเอดส์

ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่า ในปี 2562 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 38 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 1.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 690,000 คน เพื่อเป็นการรณรงค์ในเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เตรียมจัดกิจกรรมงาน “เทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563” โดยได้จัดงานแถลงที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย และ 3.ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยการดำเนินงานเพื่อลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะยังเป็นความท้าทายในการดำเนินงานของภาพประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรหลัก ทั้งนี้ จากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนในปี 2558 พบว่าประชาชนมีทัศนคติในการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี สูงถึงร้อยละ 58.6 และการสำรวจจากกลุ่มประชากรทั่วไป ผลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพในผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ.2560 พบว่าผู้ติดเชื้อมีการตีตราตนเองเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 34.9 เคยถูกเลือกปฏิบัติระหว่างรับบริการสุขภาพร้อยละ 11.1 เคยถูกเปิดเผยสถานะและความลับเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 10.2 และเคยถูกแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ เนื่องจากมีเชื้อเอชไอวีร้อยละ 2.1 สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้รับบริการเคยตัดสินใจไม่ไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพร้อยละ 34.9

ด้าน ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งสภากาชาดไทยได้รับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้น โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 30 ปีแล้ว ในปี 2563 นี้ สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์ ร่วมกันจัดงานเทียนส่องใจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาเอดส์ และให้ความสำคัญในการร่วมมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ และลดการตีตรา ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อด้วย

สำหรับปี 2563 สภากาชาดไทยกำหนดแนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกว่า “เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” สอดรับกับคำขวัญของ UNAIDS หรือโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติว่า “Global solidarity, shared responsibility” ซึ่งหมายความว่า “การสมัครสมาน รวมพลัง ร่วมรับผิดชอบ” กิจกรรมสำคัญปีนี้ สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธ.ค. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมกันนี้ ยังมีการพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเหล่าดาราศิลปิน ในหัวข้อ “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ในวันที่ 11, 18 และ 25 พ.ย. เวลา 13.30 น. ทาง Facebook Live เพจ The Thai Red Cross Society ด้วย.

ขอบคุณข้อมูลจาก thairath

You Might Also Like

One Reply to “รณรงค์ลดการเลือกปฏิบัติผู้ป่วยเอดส์”

Comments are closed.