ความรู้เกียวกับเอชไอวี เอดส์

กรมควบคุมโรค สร้างความเข้าใจ “HIV” ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้

“หมออัษฎางค์” โฆษกกร