ความรู้เกียวกับเอชไอวี เอดส์

กรมควบคุมโรค สร้างความเข้าใจ “HIV” ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้

“หมออัษฎางค์” โฆษกกร

ซิฟิลิส โรคซิฟิลิส ตรวจซิฟิลิส รักษาซิฟิลิส ฉีดซิฟิลิส ยาซิฟิลิส อาการซิฟิลิส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซิฟิลิส ยังพุ่ง 5 เท่า!ในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย

ณ อาคารเรียนรู้และปฏ

ถุงยางอนามัย เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพศศึกษา โรคเอดส์ ความรู้เอชไอวี HIV AIDS ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค เผยวิธีป้องกันเชื้อ HIV แนะ 4 ขั้นตอนใช้ถุงยางให้ปลอดภัย

กรมควบคุมโรค เผยการป